Παρασκευή, 9 Απριλίου 2010

Το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ καλεί τους επιχειρηματίες να ρυθμίσουν τις οφειλές

ΣE ρύθμιση ή εξόφληση των οφειλών τους στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μπορούν να προχωρήσουν οι επιχειρηματίες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 ν. 3833/2010 (ΦΕΚ. 40/τ.Α΄/15-03-2010) με το νέο σύστημα πάγιων διατάξεων ρύθμισης οφειλών, υποβάλλοντας τις αιτήσεις τους στο αρμόδιο υποκατάστημα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Ειδικότερα, οι εργοδότες έχουν τη δυνατότητα:

Α) Εφάπαξ εξόφλησης των ληξιπρόθεσμων απαιτητών εισφορών με έκπτωση 40% επί των προσθέτων τελών (οίκοθεν και αυτοτελών).

Β) Ρύθμιση με τμηματική καταβολή των ληξιπρόθεσμων απαιτητών εισφορών μέχρι 36 μηνιαίες δόσεις, με έκπτωση 20% επί των πρόσθετων τελών (οίκοθεν και αυτοτελών). Το ποσό της κάθε μηνιαίας δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 200 ευρώ.

Τα ποσά που θα προέλθουν από τη μείωση (έκπτωση) των πρόσθετων τελών θα αφαιρούνται πάντα από τις τελευταίες δόσεις. Επισημαίνεται ότι εφόσον η οφειλή εξοφληθεί εφάπαξ από παρακρατήσεις χρηματικών ποσών (τραπεζών, πιστωτικών ιδρυμάτων, Δημοσίου κ.λπ.) θα παρέχεται η έκπτωση σε ποσοστό 40% στα πρόσθετα τέλη (οίκοθεν και αυτοτελή), με την προϋπόθεση να έχει προηγηθεί η υποβολή σχετικού αιτήματος περί εφάπαξ εξόφλησης κατά τα προαναφερόμενα (διαδικασία υποβολής αίτησης) από τον εργοδότη.

Η μηνιαία δόση δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ποσού των 200 ευρώ. Για την υπαγωγή στη ρύθμιση απαιτείται η καταβολή της πρώτης δόσης. Εάν ο οφειλέτης αδυνατεί να καταβάλει τις οριζόμενες με την απόφαση ρύθμισης δόσεις μέχρι και τεσσάρων συνεχόμενων μηνών, μπορεί να συνεχίσει κανονικά την καταβολή των επόμενων δόσεων. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται μέχρι και τρεις φορές κατά τη διάρκεια της ρύθμισης, με την προϋπόθεση ότι καταβάλλονται εμπρόθεσμα οι δόσεις για οκτώ συνεχόμενους μήνες κάθε φορά.

Στην περίπτωση αυτή η ρύθμιση παρατείνεται τόσους μήνες όσοι είναι οι μήνες της μη καταβολής των δόσεων (με ανώτατο αριθμό δόσεων τις 48). Σε κάθε περίπτωση, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η καταβολή από τον οφειλέτη των τρεχουσών εισφορών, από την έναρξη της ρύθμισης.

Εξυπακούεται ότι, προκειμένου ο εργοδότης να ασκήσει το παρεχόμενο εκ των ανωτέρω διατάξεων ευεργέτημα (της μη καταβολής δόσης μέχρι τεσσάρων συνεχόμενων μηνών), απαιτείται η τήρηση των όρων της απόφασης ρύθμισης (καταβολή δόσης και τρεχουσών εισφορών) από την έναρξη αυτής και για οκτώ συνεχόμενους μήνες.


ΕΞΠΡΕΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου